This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

SỰ HÀI LÒNG CỦA NV

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp.2. Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong Công ty.3. Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên.4. Cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ty trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ lao động...II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT1. Lý thuyết nhu cầu của Maslow: dù rất cổ điển nhưng vẫn không lạc hậu so với thực tế xã hội hiện nay.


IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁTKhảo sát theo phương pháp lấy mẫu đại diện.Chọn cỡ mẫu: Tổng số mẫu khảo sát: 280 mẫu.V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét