This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤTHỢP ĐỒNG SỐ................ CT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Mẫu số 3a

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN:
1. Bên cho thuê đất:
- Ông (bà)......................................... tuổi........................ nghề nghiệp.........................
- Hộ khẩu thường trú...................................................................................................
2. Bên thuê đất:
- Ông (bà)......................................... tuổi........................ nghề nghiệp.........................
- Hộ khẩu thường trú...................................................................................................
Thửa đất cho thuê
- Diện tích đất cho thuê...........................................
- Loại đất................................................................
- Thửa số................................................................
- Tờ bản đồ số........................................................
- Ranh giới thửa đất cho thuê..................................................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số................ ngày......... tháng......... năm............
hoặc giấy tờ sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định số ....................... /1999/NĐ- CP ngày tháng năm 1999 của Chính phủ................. .
- Lý do cho thuê đất....................................................................................................
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:
- Thời hạn cho thuê là.. tháng kể từ ngày. tháng...... năm.. đến ngày... tháng... năm .
- Tổng số tiền thuê đất (bằng số) là:.... đồng, (bằng chữ) . đồng.
- Thời điểm và phương thức thanh toán:...
- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng.
- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.
- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng.
- Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.
- Cam kết khác…
- Hợp đồng này lập tại....................................... ngày............ tháng......... năm......... thành bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.............. xác nhận./.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và ký) (Ghi rõ họ tên và ký)II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:
1. Nội dung thẩm tra của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Về giấy tờ sử dụng đất :..............................................
- Về hiện trạng thửa đất :...............................................
- Về điều kiện cho thuê :................................................

Xác nhận được cho thuê
Ngày......... tháng......... năm..............
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN...................
(ký tên, đóng dấu)


2. Nội dung thẩm tra của Sở Địa chính
- Về giấy tờ sử dụng đất:...............................................
- Về hiện trạng thửa đất:................................................
- Về điều kiện cho thuê:.................................................

Xác nhận được cho thuê đất
Ngày......... tháng......... năm..............
GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH
(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Trường hợp cho thuê đất của hộ gia đình, cá nhân ghi nội dung thẩm tra ở mục 1 của Phần II.
- Trường hợp cho thuê đất của tổ chức ghi nội dung thẩm tra ở mục 2 của Phần II.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét