This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

Xin phep nguoi NN lam tai VN

Xin phep nguoi NN lam tai VN


TÊN ĐƠN VỊ:..................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

Số:..................... , ngày........ tháng........ năm........
Kính gửi:................................................................................
- Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số:.................................. /TT-BLĐTBXH ngày................................................................ tháng năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội:
- Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của:....................................................................
...................................................................................................................................
Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty (1)....................................
...................................................................................................................................
1. Chấp thuận cho công ty:...........................................................................................
Được tuyển (2)……………………......................... người nước ngoài để làm những công việc sau đây:
a/ .................................................... thời hạn...................... năm
b/ .................................................... thời hạn...................... năm
c/ .................................................... thời hạn...................... năm
2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Bộ, UBND, Hội đồng quản trị (3)


________________________
Ghi chú:
1,3: Những chỗ không cần thiết
2: Ghi rõ số lượng cho phép tuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét