This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Tên doanh nghiệp:……………………………………………………...
Hình thức doanh nghiệp:……………………………………………….
Số giấy phép thành lập:………………………………………………... do UBND Tỉnh (thành phố) cấp ngày… tháng…. năm…
Số đăng ký kinh doanh…… Do…….. cấp ngày… tháng… năm 199....
Trụ sở doanh nghiệp:…………………………………………………..
Tel:…………….. Fax:…………………………………………………
Vốn đầu tư ban đầu hoặc vốn điều lệ…………………………………..
Tài khoản:……………………………………………………………...
Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………
Thời hạn hoạt động:………………... năm
Xin thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh:………………………...
Tên doanh nghiệp:……………………………………………………...
Trụ sở:………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………….
Vốn đầu tư:
Trong đó: - Vốn bằng tiền:
- Vốn bằng giá trị hiện vật:
Doanh nghiệp cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Doanh nghiệp xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.


… Ngày… tháng… năm 199…
T/M Doanh nghiệp
Giám đốc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét