This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

Thuật ngữ trong XNK (Q-R-S)

Vòng loại
Data element whose value is expressed as a code that gives specific meaning to the function of another data element or a segment. Dữ liệu nguyên tố có giá trị được thể hiện như là một mã cho rằng ý nghĩa cụ thể cho các chức năng của một phần tử dữ liệu hoặc một phân đoạn.

Quality (ISO 8402) Chất lượng (ISO 8402)
Totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Tổng thể các tính năng và đặc điểm của một sản phẩm hoặc dịch vụ mà chịu về khả năng đáp ứng nhu cầu đã nêu hay ngụ ý. Note: The ISO 9000 standards on quality management and quality assurance consist of 4 standards: 9000 guidelines for selection and use, 9001 model for quality assurance in design/development, 9002 model for quality assurance in production and installation, 9003 model for quality assurance in final inspection and test, and 9004 guidelines for quality management and quality system elements. Lưu ý: Các tiêu chuẩn ISO 9000 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng bao gồm 4 tiêu chuẩn: 9000 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng, 9.001 mô hình cho bảo đảm chất lượng trong thiết kế / phát triển, 9.002 mô hình cho bảo đảm chất lượng trong sản xuất và lắp đặt, 9.003 mô hình cho bảo đảm chất lượng trong cuối cùng kiểm tra, kiểm tra, và 9.004 hướng dẫn quản lý chất lượng và các thành phần hệ thống chất lượng.

Quality Assurance (ISO 8402) Đảm bảo chất lượng (ISO 8402)
All those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service satisfies given requirements for quality. Tất cả những kế hoạch và có hệ thống các hành động cần thiết để cung cấp cho niềm tin rằng một sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng.

Quality Control (ISO 8402) Quản lý chất lượng (ISO 8402)
Operational techniques and activities that are used to fulfil requirements for quality. Kỹ thuật hoạt động và các hoạt động được sử dụng để thực hiện các yêu cầu về chất lượng.

Quantity Charge Số lượng Charge
Unit rate which is lower than the normal rate and applies to shipments meeting specific weight requirements (air cargo). Đơn vị tính là tỷ lệ thấp hơn mức bình thường và áp dụng cho các lô hàng trọng lượng đáp ứng yêu cầu cụ thể (không khí vận chuyển hàng hóa).

Quantity Discount Số lượng giảm giá
Proportional reduction of a rate based on quantity (air cargo). Tỷ lệ giảm một tỷ lệ dựa trên số lượng hàng hóa không khí ().
→ Normal Charge → Bình thường Charge

Quarantine Kiểm dịch
Period during which an arriving vessel, including its equipment, cargo, crew or passengers, suspected to carry or carrying a contagious disease is detained in strict isolation to prevent the spread of such a disease. Thời điểm khi mà một tàu đến, bao gồm trang thiết bị, hàng hóa của mình, phi hành đoàn hoặc hành khách, bị nghi thực hiện hoặc thực hiện một bệnh truyền nhiễm là bị giam giữ trong sự cô lập chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như vậy.

Quay Quay
That part of a wharf which is intended for the mooring of vessels. Đó là một phần của một cầu cảng dự định cho các neo tàu.
Synonym: → Pier → Wharf Đồng nghĩa: → Pier → Wharf

Queue Time Thời gian hàng đợi
→ Waiting Time → Thời gian chờ

Quotas Hạn ngạch
System of controlling imports, exports or production by specifying a certain limitation. Hệ thống kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sản xuất bằng cách xác định một giới hạn nhất định.

Quotation Báo giá
Free offer to sell goods at a stated price and under specified conditions. Miễn phí giao dịch bán hàng hoá với giá được nêu và trong các điều kiện quy định.

Quotation Expiration Date Báo Giá Ngày hết hạn
Date from which a quotation price is no longer valid. Ngày mà từ đó một giá báo giá không còn giá trị.

RP
Return Premium. Trở Premium.

Rail Consignment Note Đường sắt Consignment Lưu ý
Document evidencing a contract for the transport of goods by rail. Tài liệu chứng minh một hợp đồng cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt.

Ramp Đoạn đường nối
Artificially inclined path, road or track along which wheeled vehicles, cargo and trailers may pass for the purpose of changing their elevation and facilitating the loading and unloading operation (eg an entrance way into a Roll-on/Roll-off vessel). Giả tạo nghiêng đường dẫn, theo dõi dọc theo đường bộ hoặc có bánh xe, vận chuyển hàng hóa và trailers có thể vượt qua cho mục đích của việc thay đổi độ cao của họ và tạo điều kiện cho việc bốc dỡ hàng hoạt động (ví dụ như một cách tuyển sinh vào một tàu Roll-on/Roll-off).
→ Platform (air cargo) → Hệ điều hành (vận chuyển hàng hóa)

Ramp Handling Xử lý đoạn đường nối
→ Platform Handling → Nền tảng xử lý

Rate Tỉ lệ
Charge per unit of freight for a specific service. Phí cho mỗi đơn vị vận tải hàng hóa cho một dịch vụ cụ thể.

Rate of Calculation Tốc Tính toán
Factor for the calculation of an amount. Yếu tố để tính số tiền.

Rate of Turn Tốc Rẽ
Figure indicating the speed of a change of course of a means of transport expressed in degrees per minute. Hình cho thấy tốc độ của sự thay đổi tất nhiên của một phương tiện vận tải biểu hiện ở độ mỗi phút.

Rate Proration Tỷ lệ Proration
Proration on the basis of the applicable local rates (air cargo). Proration trên cơ sở của các địa phương áp dụng tỷ giá (vận chuyển hàng hóa).

Rating Rating
Classification. Phân loại.

Re-invoicing Tái lập hoá đơn
Procedure whereby goods are invoiced in two stages: at first by the supplier to an intermediary and subsequently by the intermediary to the customer. Thủ tục theo đó hàng hóa được lập hoá đơn theo hai giai đoạn: lúc đầu tiên bởi nhà cung cấp đến trung gian và sau đó do trung gian cho khách hàng.

Rebate Giảm giá
Discount. Giảm giá.

Receipt Biên lai
Written acknowledgement confirming receipt of goods, cash or documents. Người viết ghi nhận xác nhận nhận hàng, tiền mặt hoặc tài liệu.

Received for Shipment Bill of Lading Nhận được đối với lô hàng Bill of Lading
Bill of Lading issued by the carrier evidencing actual receipt of merchandise for shipment. Bill of Lading do tàu sân bay chứng minh nhận thực tế của hàng hóa cho lô hàng. Also referred to as a Dock Receipt. Cũng được gọi là một Nhận Dock.
→ Dock Receipt → Mate's Receipt → Dock Receipt → Mate's Receipt

Receiving Carrier Nhận nhà cung cấp
Carrier receiving a consignment on behalf of a carrier, agent or shipper for onward transport. Nhà cung cấp nhận được một lô hàng, thay mặt cho một tàu sân bay, đại lý hoặc người gửi để vận chuyển trở đi.

Receiving Stock Tiếp nhận hàng
Stock comprising all the goods that have arrived at the door of the receiving organization and which is not yet available in the stock of that organization. Cổ bao gồm tất cả các hàng hoá rằng đã đến lúc cánh cửa của tổ chức tiếp nhận, đó là chưa có sẵn trong các cổ phiếu của tổ chức đó.

Reconditioning Reconditioning
All activities connected with restoring and/or adjusting the packaging of a product so that it is presented to the customer in the requested form. Mọi hoạt động kết nối với khôi phục và / hoặc điều chỉnh các bao bì của một sản phẩm để nó được trình bày cho khách hàng trong biểu mẫu yêu cầu.

Recovery Phục hồi
Amount recovered from a third party responsible for a loss on which a claim has been paid. Số tiền thu hồi từ một bên thứ ba chịu trách nhiệm cho một yêu cầu bồi thường thiệt hại mà trên đó đã được trả tiền.

Red Clause Letter of Credit Hồng khoản thư tín dụng
Letter of Credit that allows the exporter to receive a percentage of the face value of the Letter of Credit in advance of shipment. Thư tín dụng cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu để nhận một tỷ lệ phần trăm của giá trị danh nghĩa của các thư tín dụng trước khi xuất hàng. This enables the exporter to purchase inventory and any other costs associated with producing and preparing the export order. Điều này cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu để mua hàng tồn kho và các chi phí khác liên quan đến sản xuất và chuẩn bị để xuất khẩu.

Redelivery Redelivery
Return of a charter vessel to the owners. Quay trở lại của một mạch điều lệ cho các chủ sở hữu.

Reefer Cargo Thuê đất
Cargo requiring temperature control. Vận chuyển hàng hóa đòi hỏi phải kiểm soát nhiệt độ.

Reefer Container Reefer Container
Thermal container with refrigerating appliances (mechanical compressor unit, absorption unit, etc.) to control the temperature of cargo. Nhiệt container lạnh với thiết bị gia dụng (đơn vị máy nén khí, hấp thụ đơn vị, vv) để kiểm soát nhiệt độ của hàng hóa.

Rerforwarding Charge Rerforwarding Charge
Charges paid or to be paid for subsequent surface or air transport from the airport of destination by a forwarder, but not by a carrier under the Air Waybill (air cargo). Phí thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho các bề mặt tiếp theo hoặc vận chuyển hàng không từ sân bay của một điểm đến của ngành giao nhận, nhưng không phải do một tàu sân bay dưới sự vận đơn Air (không khí vận chuyển hàng hóa).

Refund Hoàn lại
Repayment to the purchaser of the total charge or a portion of that charge for unused carriage. Trả nợ cho người mua của tổng phí hoặc một phần có tính phí cho việc vận chuyển không sử dụng.

Register Ton Đăng ký Tôn
1. 1. The unit of measurement for the capacity of a vessel whereby one register ton equals 100 cubic feet (2.83 cubic meters). Các đơn vị đo lường đối với năng lực của một tàu, theo đó một tấn đăng ký bằng 100 feet khối (2,83 mét khối). 2. 2. The gross (brutto) tonnage comprises all spaces below the main (tonnage) deck and the enclosed spaces above the main (tonnage) deck less exempted spaces. The (tổng Brutto) trọng tải bao gồm tất cả các không gian bên dưới trọng tải (chính) boong và kèm theo không gian phía trên trọng tải (chính) boong ít được miễn không gian. 3. 3. The net tonnage consists of the gross tonnage less exemptions like ballast tanks, engine room, living quarters, etc. Register tonnage is mentioned on the tonnage certificate. Trọng tải lưới bao gồm các tổng trọng tải miễn giảm ít như xe tăng chấn lưu, động cơ phòng, khu nhà ở, vv đăng ký trọng tải được đề cập trên giấy chứng nhận trọng tải.

Regroupage Regroupage
Process of splitting up shipments into various consignments (degroupage) and combining these small consignments into other shipments (groupage). Quá trình tách lập lô hàng vào lô hàng khác nhau (degroupage) và kết hợp các lô hàng nhỏ thành các lô hàng khác (groupage).
→ Degroupage → Groupage → Degroupage → Groupage

Rejection Từ chối
Non-acceptance of eg cargo. Không chấp nhận như vận chuyển hàng hóa.

Released Bill Phát hành Bill
Type of affreightment where no specific value has been declared for carriage (No Value Declared). Loại THUÊ XE nơi không có giá trị cụ thể đã được tuyên bố cho vận chuyển (Không có Tuyên bố giá trị gia tăng).

Remitting Bank Chuyển tiền ngân hàng
Bank that sends the draft to the overseas bank for collection. Ngân hàng đó sẽ gửi bản dự thảo để các ngân hàng ở nước ngoài cho bộ sưu tập.
→ Collecting Bank → Thu Ngân hàng

Replenishment Bổ sung
Completion of stock. Việc hoàn thành các chứng khoán.

Rerouting Rerouting
Route to be followed as altered from the one originally specified in the Air Waybill (air cargo). Lộ trình sẽ được theo sau là thay đổi từ một trong những ban đầu được xác định trong vận đơn Air (không khí vận chuyển hàng hóa).

Reservation Đặt phòng
Allotment in advance of space or weight capacity. Allotment trước của không gian hoặc khả năng cân. Also referred to as “booking” (air cargo). Cũng được gọi là "đặt chỗ" (không khí vận chuyển hàng hóa).

Reserve Inventory Dự trữ tồn kho
→ Safety Stock → An toàn hàng

Responsible Carrier Chịu trách nhiệm cung cấp
1. 1. The carrier liable under the terms of a Bill of Lading. Chiếc tàu sân bay chịu trách nhiệm đối với điều kiện của một Bill of Lading.
2. 2. Carrier responsible for the transport of goods as indicated in the transport document (air cargo). Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển hàng như được chỉ ra trong các tài liệu được vận tải (vận chuyển hàng hóa).
Synonym: → Principal Carrier Đồng nghĩa: → Hiệu trưởng nhà cung cấp

Return Shipment Quay trở lại lô hàng
Goods returned to the place of acceptance. Hàng hoá trở lại nơi chấp nhận.

Reverse Distribution Reverse phân phối
Collection of used, damaged, or outdated products and/or packaging from end-users. Bộ sưu tập của sử dụng, hư hỏng, hoặc các sản phẩm lỗi thời và / hoặc đóng gói từ người dùng cuối cùng.
→ Waste Logistics → Xử lý chất thải Logistics

Revocable Letter of Credit Revocable thư tín dụng
Letter of Credit that can be cancelled or altered by the drawee (buyer) after it has been issued by the drawee's bank. Thư tín dụng mà có thể được hủy bỏ hoặc thay đổi do người mua (drawee) sau khi nó đã được phát hành bởi ngân hàng của drawee.
→ Irrevocable Letter of Credit → không thể thu hồi thư tín dụng

Road Carrier Đường nhà cung cấp
Synonym: Haulier, Trucker Đồng nghĩa: người chuyên chở, Trucker

Roll Trailer Roll Trailer
Special trailer for terminal haulage and stowage on board of Roll-on/Roll-off vessels. Đặc biệt trailer cho haulage stowage nhà ga và trên tàu của tàu Roll-on/Roll-off.
Also referred to as Mafi Trailer. Cũng được gọi là Mafi Trailer.

Roll-on/Roll-off Roll-on/Roll-off
Abbreviation: RoRo. Tên viết tắt: RORO. System of loading and discharging a vessel whereby the cargo is driven on and off by means of a ramp. Hệ thống nạp và xả một tàu chở hàng, theo đó là lái xe và tắt bằng phương tiện của một đoạn đường.

RoRo RORO
→ Roll-on/Roll-off → Roll-on/Roll-off

Rotation Xoay
Sequence in which a vessel calls at the ports on her itinerary. Trình tự, trong đó tàu một cuộc gọi tại các cảng trên hành trình của mình.

Round Trip Round Trip
Voyage, a journey, etc. to a certain place, port or country and back again. Voyage, một cuộc hành trình, vv đến một nơi nào đó, cảng hoặc quốc gia và ngược lại.
→ Voyage → Voyage

Route Lộ trình
Track along which goods are (to be) transported. Theo dõi dọc theo đó là hàng hoá (được) chuyển.

Routing Routing
1. 1. The determination of the most efficient route(s) to follow. Việc xác định các tuyến đường hiệu quả nhất (s) để làm theo. 2. 2. The process of determining how a shipment will be moved between shipper and consignee or between place of acceptance by the carrier and place of delivery to the consignee. Quá trình xác định như thế nào một lô hàng sẽ được chuyển giữa người gửi và người nhận hoặc giữa các nơi chấp thuận của các tàu sân bay và địa điểm giao hàng để uỷ thác. 3. 3. The process of aiding a vessel's navigation by supplying long-range weather forecasts and indicating the most economic and safe sailing route. Quá trình chuyển hướng aiding của tàu bằng cách cung cấp dài dự báo thời tiết phạm vi và chỉ ra các tuyến đường sailing nhất về kinh tế và an toàn.

Routing Orders Định tuyến đơn hàng
Abbreviation: R/O. Tên viết tắt: R / O. The routing order is a specific written Shipping Instruction issued by the buyer. Trình tự định tuyến là một văn bản cụ thể Thông ban hành Chỉ thị của người mua. It is usually issued in the case of “ex-works” or “delivered at frontier”/“free on board” deals, thereby ensuring that the supplier organizes the transport according to the wishes of the buyer. Nó thường được ban hành trong trường hợp của "cựu công trình" hoặc "giao hàng tại biên giới" / "free on board" deals, qua đó bảo đảm rằng các nhà cung cấp các tổ chức vận tải theo mong muốn của người mua.

Row Dòng
Vertical division of a vessel from starboard to portside, used as a part of the indication of a stowage place for containers. Dọc bộ phận của một tàu từ mạn phải đến Portside, sử dụng như một phần của chỉ thị của một nơi stowage cho container. The numbers run from midships to both sides. Các con số chạy từ phần giưa thuyền cho cả hai bên.

SA
Subject to Approval. Theo Approval.

SANR SANR
Subject to Approval, No Risk; ie, temporary cover; no risk attached until insurance is confirmed. Theo Thông qua, Không có rủi ro; tức là tạm thời che; không có bảo hiểm rủi ro kèm theo cho đến khi được xác nhận.

SLC SLC
→ Shipper's Load and Count → Shipper's Load and Count

STC STC
→ Said to Contain → Said đến Thành phần

S/D S / D
→ Sight Draft (Bill of Exchange) → Sight Dự thảo (Bill of Exchange)

Sacrifice Hy sinh
Deliberate casting away or destruction of property to prevent greater loss. Đúc đi hoặc cố ý phá hoại tài sản để tránh mất mát lớn hơn.

SAD SAD
→ Single Administrative Document → Single hành chính Văn bản

Safe Working Load Làm việc an toàn Load
Abbreviation: SWL. Tên viết tắt: SWL. Maximum load any lifting appliance may handle. Tối đa tải bất kỳ thiết bị nâng hạ có thể xử lý.

Safety Stock An toàn hàng

1. A quantity of stock planned to be in inventory to protect against fluctuations in demand and/or supply. Một số lượng cổ phiếu dự kiến được trong hàng tồn kho để bảo vệ chống lại biến động về nhu cầu và / hoặc cung cấp. 2. 2. In the context of master production scheduling, safety stock can refer to additional inventory and/or capacity planned as protection against forecast errors and/or short term changes in the backlog. Trong bối cảnh lập kế hoạch sản xuất tổng thể, an toàn chứng khoán có thể tham khảo thêm hàng tồn kho và / hoặc khả năng bảo vệ chống lại kế hoạch như dự báo lỗi và / hoặc thay đổi ngắn hạn trong backlog này. Also referred to as “over-planning” or a “market hedge”. Cũng được gọi là "over-quy hoạch" hay một hedge thị trường "".

Synonym: → Reserve Inventory → Cycle Stock Đồng nghĩa: → Dự trữ tồn kho → Mùa hàng

Said to Contain Rằng: Thành phần
Abbreviation: STC Term in a Bill of Lading signifying that the master and the carrier are unaware of the nature or quantity of the contents of eg a carton, crate, container or bundle and are relying on the description furnished by the shipper. Tên viết tắt: STC hạn trong một Bill of Lading có nghĩa rằng các bậc thầy và các tàu sân bay không biết về bản chất hay số lượng của nội dung ví dụ như một thùng carton, thùng, container hoặc bó và được dựa trên mô tả trang bị do người gửi.

Salvage Cứu hộ
Saving or rescue of a vessel and/or the cargo from loss and/or damage at sea. Tiết kiệm hoặc cứu của một tàu và / hoặc vận chuyển hàng hóa từ những mất mát và / hoặc thiệt hại trên biển.

Salvage Charges Phí cứu hộ
Payable to salvors for saving life and property at sea. Trả cho salvors đã cứu mạng và tài sản trên biển.

Sanitary and Health Certificate Giấy chứng nhận vệ sinh và sức khỏe
Statement signed by a health organization official certifying the degree of purity, cleanliness or spoilage of goods, and the health of live animals. Tuyên bố được ký bởi một chính thức của tổ chức y tế xác nhận mức độ tinh khiết, sạch sẽ hay hỏng hàng hoá, và sức khỏe của động vật sinh sống.

Scale Ton Quy mô Tôn
Freighting measurement used in certain trades for various commodities. Freighting đo lường được sử dụng trong ngành nghề nhất định cho các hàng hóa khác nhau.

Schedule Lịch trình
Timetable including arrival/departure times. Thời khóa biểu bao gồm cả khi đến Úc / lần khởi hành.

SCR SCR
→ Special Commodity Rate → Đánh giá hàng hóa đặc biệt

SDR SDR
→ Special Drawing Rights → Quyền rút vốn đặc biệt

Sea Waybill Biển vận đơn
Non negotiable document, which can only be made out to a named consignee. Không thương lượng tài liệu, mà chỉ có thể được gửi tới một người nhận được đặt tên. No surrender of the document by the consignee is required. Không đầu hàng của tài liệu theo uỷ thác được yêu cầu.
→ Bill of Lading → Bill of Lading

Seal Hàn
Device used for containers, lockers, trucks, etc. to ensure that they have remained closed during transport. Thiết bị sử dụng cho các thùng chứa, lockers, xe tải, vv để bảo đảm rằng họ vẫn đóng cửa trong khi vận chuyển.

Seal Log Con dấu Đăng nhập
Document used to record seal numbers. Tài liệu được sử dụng để ghi lại số con dấu.

Seasonal Inventory Mùa tồn kho
Inventory built up in anticipation of a seasonal peak of demand in order to smooth production. Hàng tồn kho xây dựng với dự đoán của một cao điểm mùa vụ của nhu cầu để sản xuất mịn.

Seaworthiness Seaworthiness
There is an implied warranty in every voyage policy that the ship must be seaworthy at the commencement of the insured voyage or, if the voyage is carried out in stages, at the commencement of each stage of the voyage. Có một ngụ ý bảo hành trong mỗi chuyến đi chính sách mà con tàu phải được seaworthy lúc bắt đầu chuyến đi được bảo hiểm hoặc, nếu chuyến đi được thực hiện trong giai đoạn, tại sự bắt đầu của mỗi giai đoạn của chuyến đi này. To be seaworthy, the ship must be reasonably fit in all respects to encounter the ordinary perils of the contemplated voyage. Để được seaworthy, con tàu phải được hợp lý phù hợp trong tất cả các khía cạnh để gặp các perils bình thường của những chuyến đi dự tính. It must be properly crewed, fueled and provisioned, with all equipment in proper working order. Nó phải được crewed, nhiên liệu và provisioned, với tất cả các trang thiết bị để làm việc thích hợp. Cargo policies waive breach of the warranty except where the insured or their employees are privy to the unseaworthiness. Từ bỏ chính sách vận tải hàng hóa vi phạm về bảo hành, trừ trường hợp người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ đang đương sự để unseaworthiness này. Breach of the warranty is not excused in a hull voyage policy, literal compliance therewith being required. Vi phạm về bảo hành không được mieãn trong một chuyến đi thân chính sách, văn chương đang được yêu cầu tuân thủ thêm nưa. Although there is no warranty of seaworthiness in a hull time policy, claims arising from unseaworthiness may be prejudiced if the ship sails in an unseaworthy condition with the knowledge of the insured. Mặc dù không có bảo hành của seaworthiness trong một thời gian chính sách thân, khiếu nại phát sinh từ unseaworthiness có thể là thành kiến nếu con tàu buồm trong một điều kiện unseaworthy với kiến thức về bảo hiểm.

Sectional Rate Sectional Đánh giá
Rate established by scheduled air carrier(s) for a section of a through route (air cargo). Tỷ lệ thành lập bởi hãng hàng không theo lịch trình (s) cho một phần của một thông qua các tuyến đường (không khí vận chuyển hàng hóa).

SED SED
→ Shipper's Export Declaration → Shipper's Export Declaration

Segregation Tách biệt
Distance between the various commodities of dangerous and/or bulk cargoes required by the rules of IMDG or BC codes. Khoảng cách giữa các hàng hóa khác nhau của nguy hiểm và / hoặc số lượng lớn hàng hóa theo yêu cầu của các quy tắc của IMDG hoặc mã số TCN.

Semi-Trailer Semi-trailer
Vehicle without motive power and with one or more axles designed to be drawn by a truck tractor. Xe không có động lực và với một hoặc nhiều trục thiết kế để rút ra bởi một máy kéo xe tải.

Sender Tên người gửi
→ Shipper → Shipper

Service Level Mức độ Dịch vụ
Measure for the extent to which the customer orders can be executed at delivery conditions normally accepted in the market. Thước đo cho mức độ mà các đơn đặt hàng của khách hàng có thể được thực hiện tại các điều kiện giao hàng bình thường được chấp nhận trên thị trường.

Setting/Air Delivery Temperature Thiết lập / Nhiệt độ giao hàng không
Indication in the documents (B/L) stating the air supply temperature to the container. Chỉ dẫn tại các văn bản (B / L) nêu rõ nhiệt độ không khí để cung cấp container.

Settlement Office Văn phòng giải quyết
Institution to which billing is issued and which receives remittances from agents. Tổ chức giáo dục mà thanh toán được ban hành và có nhận chuyển tiền từ các đại lý. It also distributes the monies to CASS airlines, Billing Participants and Part-Participants (air cargo). Nó cũng phân phối các khoản tiền để Cass hãng hàng không, người tham gia Thanh toán và Phần-Những người tham gia (không khí vận chuyển hàng hóa).
→ CASS Airlines → Part-Participants → Cass Airlines → Part-Những người tham gia

Settling Agent Giải quyết Đại lý
Underwriter's representative who is authorized to settle claims. Đại diện chủ thể của những người được ủy quyền giải quyết khiếu nại.

Shed Shed
→ Warehouse → Kho

Shelf Life Shelf Life
Specified length of time for which items which are inherently subject to deterioration are deemed to remain fit for use under prescribed conditions. Xác định khoảng thời gian mà ghi được vốn đã chịu suy thoái được coi là vẫn còn phù hợp để sử dụng trong các điều kiện theo quy định.
Synonym: Storage Life Đồng nghĩa: Lưu trữ Cuộc sống

Shift Chuyển
Part of the work-program of a stevedoring company (a working day can have up to 3 shifts [24 hours]). Một phần công việc của chương trình của một công ty Khai thác xếp dỡ (một ngày làm việc có thể có tới 3 ca [24 giờ]).

Ship Con tàu
→ Vessel → Tàu

Ship Broker Môi giới tàu
Acts as intermediary between shipowners or carriers on one hand and cargo interests on the other. Hành vi làm trung gian giữa shipowners hoặc tàu sân bay trên một tay và lợi ích về hàng hóa khác.

Ship Operator Cơ quan quản lý tàu
The shipowner or the (legal) person responsible for the actual management of the vessel and its crew. The shipowner hoặc (pháp lý) người chịu trách nhiệm quản lý thực tế của tàu và phi hành đoàn của nó.

Ship's Manifest Ship's Manifest
Detailed list, signed by the captain of a ship, that contents the individual shipments constituting the ship's cargo. Kiến danh sách, chữ ký của thuyền trưởng tàu, mà nội dung các lô hàng cá nhân cấu thành của tàu chở hàng.

Ship's Protest Ship's Protest
Statement of the master of a vessel before authorities, concerning exceptional events which occurred during a voyage. Tuyên bố của chủ tàu trước khi chính quyền, liên quan đến các sự kiện đặc biệt này diễn ra trong một chuyến đi.

Shipment Lô hàng
Goods to be carried. Hàng hoá được thực. Note: In the United States of America the word shipment is used instead of the word consignment. Lưu ý: Tại Hoa Kỳ các lô hàng từ được sử dụng thay cho lô hàng chữ.
→ Consignment → Consignment

Shipowner Shipowner
Legal entity officially registered as such in the certificate of registry where the following particulars are contained: name of vessel and port of registry, details contained in surveyors certificate, particulars with respect to the origin stated in the declaration of ownership, the name and description of the registered owner (if more than one owner the proportionate share of each). Thực thể pháp lý chính thức đăng ký như vậy trong giấy chứng nhận đăng ký nơi cụ thể sau đây được chứa: tên tàu và cảng của registry, khảo sát chi tiết chứa trong giấy chứng nhận, cụ thể đối với nguồn gốc ghi trong tuyên bố của quyền sở hữu, tên và mô tả của chủ sở hữu đăng ký (nếu có nhiều hơn một chủ sở hữu cổ phần tương ứng của mỗi).

Shipper Shipper
Merchant (person) by whom, in whose name or on whose behalf a contract of carriage of goods has been concluded with a carrier or any party by whom, in whose name or on whose behalf the goods are actually delivered to the carrier in relation to the contract of carriage. Thương gia (người) bởi ai, đứng tên hay thay mặt có một hợp đồng vận chuyển hàng hoá đã được ký kết với một tàu sân bay hoặc bất cứ ai, đứng tên hay thay mặt mà hàng hoá thực sự chuyển giao cho các tàu sân bay liên quan đến các hợp đồng vận chuyển.
Synonym: → Consignor → Sender Đồng nghĩa: → uỷ thác nhập khẩu → Tên người gửi

Shipper's Export Declaration Shipper's Export Declaration
Abbreviation: SED. Tên viết tắt: SED. → Export Declaration → xuất khẩu Tuyên bố

Shipper's Letter of Instruction Shipper's Letter of Instruction
→ Shipping Instructions → Vận chuyển hướng dẫn

Shipper's Load and Count Shipper's Load and Count
Abbreviation: SLC. Tên viết tắt: SLC. Note on Bill of Lading or affreightment, indicating that the contents of a container were loaded and counted by the shipper and not checked or verified by the carrier. Lưu ý về Bill of Lading hoặc THUÊ XE, cho biết nội dung của một container đã được nạp và tính của người gửi và không kiểm tra hoặc xác minh bằng các tàu sân bay.

Shipping Documents Vận chuyển tài liệu
Documents required for the carriage of goods. Tài liệu cần thiết cho việc vận chuyển hàng hóa.
Synonym: Transport Documents Đồng nghĩa: Giao thông vận tải Tài liệu

Shipping Instructions Vận chuyển hướng dẫn
Instructions from either the seller/shipper or the buyer/consignee to a freight forwarder, carrier or their agent, or other provider of a service, enabling the movement of goods and associated activities. Hướng dẫn từ một trong hai người bán / người gửi hoặc người mua / người nhận vào một ngành giao nhận vận tải hàng hóa, tàu sân bay hoặc đại diện của họ, hoặc nhà cung cấp khác của một dịch vụ, tạo điều kiện cho sự chuyển động của hàng hóa và các hoạt động liên quan. The following functions can be covered: movement and handling of goods (shipping, forwarding and stowage), customs formalities, distribution of documents, allocation of documents (freight and charges for the connected operations), special instructions (insurance, dangerous goods, goods release, additional documents required). Các chức năng sau có thể được bảo hiểm: phong trào và xử lý hàng hóa (vận chuyển, giao nhận và stowage), thủ tục hải quan, phân phối các tài liệu, cấp phát tài liệu (hàng hóa và các khoản phí cho các hoạt động kết nối), hướng dẫn đặc biệt (bảo hiểm, hàng nguy hiểm, hàng phát hành , bổ sung các văn bản yêu cầu).
Synonym: → Shipper's Letter of Instruction (SLI); Đồng nghĩa: → Shipper's Letter of Hướng dẫn (SLI);
Consignment Instructions Lô hàng, hướng dẫn

Shipping Label Thông Label
Label attached to a shipping unit, containing data for identification purposes. Nhãn gắn vào một đơn vị vận chuyển, chứa dữ liệu cho các mục đích nhận diện.

Shipping Marks Vận chuyển Marks
Identification shown on individual packages in order to help in moving it without delay or confusion to its final destination and to enable the checking of cargo against documents. Nhận dạng được hiển thị trên các gói cá nhân để giúp đỡ trong việc di chuyển nó không chậm trễ hoặc nhầm lẫn đến đích cuối cùng của mình và để cho phép kiểm tra hàng hóa đối với các tài liệu.
Synonym: → Marks Đồng nghĩa: → Marks

Short Form Bill of Lading Short mẫu Bill of Lading
Summary type Bill of Lading which does not incorporate all obligations and responsibilities of both parties. Sơ lược về kiểu Bill of Lading mà không kết hợp tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai bên. Unless a shipper is familiar with the carrier's tariff, they should request a full Bill of Lading. Trừ khi một người gửi là quen thuộc với thuế quan của tàu sân bay, họ nên yêu cầu đầy đủ của Bill Lading.

Shortage Ít
Negative difference between actual available or delivered quantity and the required quantity. Phủ định sự khác biệt giữa số lượng thực tế có sẵn, hoặc giao hàng và số lượng các yêu cầu.

Shrink Wrapping Co Bao bì
Heat treatment that shrinks an envelope of polyethylene or similar substance around several units, thus forming one unit. Nhiệt luyện mà co lại một phong bì của polyethylene hoặc chất tương tự trên một số đơn vị, do đó tạo thành một đơn vị. It is used, for example, to secure packages on a pallet. Nó được sử dụng, ví dụ, để bảo đảm các gói trên một pallet.

Shuttle Service Dịch vụ đưa đón
Carriage back and forth over an often short route between two points. Vận chuyển trở lại và ra trên một tuyến đường thường ngắn giữa hai điểm.

SIC SIC
→ Standard Industrial Classification → Tiêu chuẩn công nghiệp phân loại

Sight Draft (Bill of Exchange) Sight Dự thảo (Bill of Exchange)
Abbreviation: S/D. Tên viết tắt: S / D. Draft payable on presentation to the drawee. Dự thảo phải nộp vào để trình bày các drawee.

Simulation Mô phỏng
Imitation of the reality in order to study the effect of changing parameters in a model as a means of preparing a decision. Giả của thực tế để nghiên cứu tác động của việc thay đổi các tham số trong một mô hình như một phương tiện chuẩn bị một quyết định.

Single Administrative Document Single hành chính Văn bản
Abbreviation: SAD. Tên viết tắt: SAD. Set of documents, replacing the various (national) forms for customs declaration within European Community, implemented on January 1st, 1988. Tập hợp các tài liệu, thay thế (nhiều quốc gia) cho các hình thức khai báo hải quan trong Cộng đồng châu Âu, thực hiện trên 01 Tháng 1 năm 1988. The introduction of the SAD constitutes an intermediate stage in the abolition of all administrative documentation in intra European Community trade in goods between member states. Việc giới thiệu các SAD cấu thành một giai đoạn trung gian trong việc bãi bỏ tất cả các giấy tờ hành chính trong nội khối Cộng đồng châu Âu thương mại hàng hoá giữa các nước thành viên.

Single Transit Policy Độc thân quá cảnh Chính sách
“One Off” insurance for those clients who require transit cover on an infrequent basis. "One Off" bảo hiểm cho những người yêu cầu khách hàng quá cảnh bao trên cơ sở không thường xuyên.

SITC SITC
→ Standard International Trade Classification → Tiêu chuẩn Thương mại quốc tế phân loại

SITPRO SITPRO
National organization for the Simplification of International Trade Procedures in the United Kingdom (eg in The Netherlands SITPRO is called “Sitproneth”, in France “Simprofrance” and in Japan “Jastpro”). Quốc gia tổ chức cho các Đơn giản hoá thương mại quốc tế Thủ tục tại Vương quốc Anh (ví dụ như trong The SITPRO Hà Lan được gọi là "Sitproneth", tại Pháp "Simprofrance" và tại Nhật Bản "Jastpro").

Skeleton Trailer Bộ xương Trailer
Road trailer consisting of a frame and wheels, specially designed to carry containers. Đường trailer bao gồm một khung và bánh xe, thiết kế đặc biệt để chở container.

Skids Skids
Battens fitted underneath frames, boxes or packages to raise them off the floor and allow easy access for fork lift trucks, slings or other handling equipment. Battens gắn bên dưới khung, hộp hoặc gói để nâng cao tầng được chúng và cho phép truy cập dễ dàng cho các ngã ba xe tải thang máy, slings hoặc các thiết bị xử lý khác.

Slave Pallet Slave pallet
Airfreight pallet with rollers. Airfreight pallet với con lăn.

SLI SLI
Abbreviation for Shipper's Letter of Instruction. Viết tắt cho thư Shipper của Chỉ thị.
→ Shipping Instructions → Vận chuyển hướng dẫn

Sling Sling
Special chain, wire rope, synthetic fiber strap or ropes used for cargo handling purposes. Đặc biệt xích, dây cáp, dây đeo sợi tổng hợp hoặc sợi dây được sử dụng cho mục đích xử lý hàng hóa.

Slot Slot
Space on board a vessel, required by one TEU, mainly used for administrative purposes. Không gian trên board mạch, yêu cầu của một TEU, chủ yếu được sử dụng cho các mục đích hành chính.
→ Slot Charter → Slot Điều lệ

Slot Charter Khe Điều lệ
Voyage charter whereby the shipowner agrees to place a certain number of container slots (TEU and/or FEU) at the charterer's disposal. Voyage điều lệ, theo đó shipowner đồng ý đặt một số lượng nhất định khe container (TEU và / hoặc feu) lúc xử lý của charterer.

Space Charter Không gian điều lệ
Voyage charter whereby the shipowner agrees to place part of the vessels capacity at the charterer's disposal. Voyage điều lệ, theo đó shipowner đồng ý để đặt một phần của năng lực tàu thuyền tại xử lý của charterer.

Special Drawing Rights Quyền rút vốn đặc biệt
Abbreviation: SDR. Tên viết tắt: SDR. Unit of account from the International Monetary Fund, used to express the amount of the limitations of a carrier's liability. Đơn vị của tài khoản từ Quỹ tiền tệ quốc tế, được sử dụng để thể hiện số tiền của những hạn chế của trách nhiệm pháp lý của một tàu sân bay.

Special Policy of Insurance Đặc biệt Chính sách của Bảo hiểm
Document issued on behalf of the Underwriter stating the terms and conditions of the marine insurance. Văn bản đã ban hành thay mặt cho các chủ thể nêu rõ các điều khoản và điều kiện của bảo hiểm hàng hải. Issued when evidence of insurance is required, as by the bank issuing the Letter of Credit. Ngày cấp khi bằng chứng về bảo hiểm là bắt buộc, như là do ngân hàng phát hành các thư tín dụng.

Special Rate Điểm đặc biệt
Rate other than a normal tariff/rate. Tỷ lệ khác với thuế quan bình thường / suất.

Special Commodity Rate Điểm đặc biệt hàng hóa
Abbreviation: SCR. Tên viết tắt: SCR. Rate applicable to carriage of specifically designated commodities (air cargo). Tỷ lệ áp dụng để vận chuyển hàng hoá cụ thể được (không khí vận chuyển hàng hóa).

Specified Rate Tỷ lệ quy định
Rate specified in an IATA Cargo Tariff Coordination Conference resolution (air cargo). Tỷ lệ quy định trong một nghị quyết Hội nghị IATA cước vận tải hàng hóa phối hợp (không khí vận chuyển hàng hóa).

Spoke Nói
Stretch between a hub and one of the group of consignees and/or shippers being served by the hub. Căng ra giữa một trung tâm và một trong những nhóm người nhận hàng và / hoặc Shippers đang được phục vụ bởi trung tâm này.

Spontaneous Ignition Temperature Nhiệt độ đánh lửa tự phát
Lowest temperature at which a substance will start burning spontaneously without an external source of ignition. Nhiệt độ thấp nhất mà tại đó một chất sẽ bắt đầu cháy tự phát mà không có một nguồn bên ngoài của lửa.
→ Flammable → Flash Point → dễ cháy → Flash Point

Spot Exchange Spot Exchange
Purchase or sale of foreign exchange for immediate delivery. Mua, bán ngoại tệ giao ngay.

Spreader Spreader

1. Device used for lifting containers, and unitized cargo. Được sử dụng cho thiết bị nâng hạ container, hàng hóa và unitized.
2. Beam or frame that holds the slings vertical when hoisting a load, to prevent damage to cargo. Beam hoặc khung chứa slings dọc khi tải cẩu một, để tránh thiệt hại cho hàng hóa.

→ Container Bolster → Container Platform → container trạng người → container Platform

Stability Ổn định
Capacity of a vessel to return to its original position after having been displaced by external forces. Năng lực của một tàu để trở về vị trí ban đầu của nó sau khi đã được dời của các lực lượng bên ngoài. The stability of a vessel depends on the meta-centric height. Sự ổn định của một tàu phụ thuộc vào các siêu trung tâm cao.

Stack Stack
Identifiable amount of containers stowed in a orderly way in one specified place on an terminal, container freight station, container yard or depot. Nhận dạng số lượng container stowed một cách có trật tự tại một nơi được chỉ định vào một nhà ga, trạm vận chuyển hàng hóa container, bãi container hoặc kho.
→ Container Stack → container Stack

Stacking Stacking
To pile boxes, bags, containers, etc. on top of each other. Để cọc hộp, túi xách, thùng chứa, vv trên đầu trang của mỗi khác.

Stackweight Stackweight
Total weight of the containers and cargo in a certain row. Tổng trọng lượng của thùng chứa và vận chuyển hàng hóa trong một hàng nhất định.

Standard Industrial Classification Phân loại theo tiêu chuẩn công nghiệp
Abbreviation: SIC. Tên viết tắt: SIC. Method, used in the United States, to categorize companies into different industrial groupings. Phương pháp, được sử dụng tại Hoa Kỳ, để phân loại các công ty thành nhóm công nghiệp khác nhau.

Standard International Trade Classification Thương mại quốc tế tiêu chuẩn phân loại
Abbreviation: SITC. Tên viết tắt: SITC. Standard numerical code system developed by the United Nations to classify commodities used in international trade. Mã số tiêu chuẩn hệ thống phát triển của Liên Hiệp Quốc để phân loại hàng hoá được sử dụng trong thương mại quốc tế.

Starboard Starboard
Right side of a vessel when facing towards the front or forward end. Bên phải của một tàu khi phải đối mặt hướng về phía trước hay cuối phía trước.

State of Origin Nhà nước xuất xứ
State in the country in which the cargo was first loaded on board of an aircraft (air cargo). Nhà nước tại các quốc gia mà hàng hóa lần đầu tiên được nạp vào hội đồng của một chiếc máy bay (máy bay vận chuyển hàng hóa).

State of the Operator Nhà nước của Nhà Điều Hành
State in which the operator has its principal place of business or, if it has no such place of business, its permanent residence (air cargo). Nhà nước, trong đó các nhà điều hành đã diễn ra chủ yếu của doanh nghiệp hoặc, nếu nó không có nơi như kinh doanh, nó thường trú (không khí vận chuyển hàng hóa).

Steamship Agency Cơ quan Steamship
Agency representing a steamship company that does not have an office in the particular port. Cơ quan đại diện cho một công ty steamship rằng không có một văn phòng tại các cảng cụ thể. Performs services to maintain operations on behalf of vessel owners. Thực hiện các dịch vụ để duy trì hoạt động thay mặt cho các chủ tàu.

Steamship Conference Steamship Hội nghị
Group of steamship operators that operate under mutually agreed-upon freight rates and other conditions. Nhóm các nhà khai thác steamship rằng hoạt động theo hai bên đã được thoả thuận tỷ giá hàng hóa và các điều kiện khác.

Steering of Containers Chỉ đạo của Containers
Function, with the aid of specific software, for tracking and forecasting (IRMA, MINKA), to direct empty containers to areas of demand at minimum cost. Chức năng, với sự trợ giúp của phần mềm cụ thể, để theo dõi và dự báo (IRMA, Minka), container rỗng để trực tiếp đến các khu vực nhu cầu với chi phí tối thiểu.

Stem Stem
Foremost part of a vessel. Hết một phần của một tàu.

Stern Stern
Aftermost part of a vessel. Aftermost một phần của một tàu.

Stevedore Stevedore
Company which executes the loading, stowing and discharging of vessels. Công ty đó thực hiện nạp, stowing và phóng tàu.

Stock Cổ
Materials in a supply chain or in a segment of a supply chain, expressed in quantities, locations and/or values. Vật liệu trong một chuỗi cung ứng hoặc trong một phân đoạn của một chuỗi cung ứng, thể hiện ở số lượng, địa điểm và / hoặc các giá trị.
Synonym: Inventory when used as a generic term, common in the USA and extensive in the UK Đồng nghĩa: Hàng tồn kho khi được sử dụng như là một thuật ngữ chung chung, phổ biến ở Mỹ và rộng rãi ở Anh

Stock Control Cổ Control
Systematic administration of stock quantity levels. Hệ thống chính quyền các cấp số lượng cổ phiếu.

Stock Keeping Unit Cổ Giữ Đơn vị
Description of the unit of measurement by which the stock items are recorded on the stock record. Mô tả của các đơn vị đo lường mà các mục cổ phiếu được ghi nhận trong hồ sơ chứng khoán.

Stock List Danh sách chứng khoán
→ Inventory → Hàng tồn kho

Stock Locator System Cổ phần Đại lý hệ thống
System in which all places within a warehouse are named or numbered. Hệ thống trong đó tất cả mọi nơi trong một nhà kho được đặt tên hoặc số.

Stock Point Cổ điểm
Point in the supply chain meant to keep materials available. Điểm trong chuỗi cung ứng có nghĩa là để giữ nguyên liệu sẵn có.

Stock Record Cổ Record
Record of the quantity of stock of a single item, often containing a history of recent transactions and information for controlling the replenishment of stock. Hồ sơ về số lượng cổ phần của một mục duy nhất, thường có chứa một lịch sử của các giao dịch gần đây và thông tin cho việc kiểm soát bổ sung vốn của các cổ phiếu.

Storage Kho chứa
Placing goods into a warehouse. Việc đặt hàng hoá vào một nhà kho.

Storage Charge Phí lưu trữ
Fee for keeping goods in a warehouse. Lệ phí giữ hàng hóa trong kho hàng một.

Stores Cửa hàng
Provisions and supplies on board required for running a vessel. Quy định và nguồn cung cấp trên tàu yêu cầu cho chạy một mạch.

Stowage Nông sản
Placing and securing of cargo or containers on board a vessel or an aircraft or of cargo in a container. Việc đặt và bảo vệ hàng hóa hoặc bao gói trên khoang một tàu hoặc một máy bay hoặc hàng hóa trong container một.

Stowage Factor Nông sản Factor
Ratio of a cargo's cubic measurement to its weight, expressed in cubic feet to the ton or cubic meters to the tonne, used in order to determine the total quantity of cargo which can be loaded in a certain space. Tỷ lệ đo lường của một khối lượng hàng hóa cho mình, bày tỏ trong feet khối vào tấn hoặc mét khối để tấn này, được sử dụng để xác định số lượng tổng số hàng hóa mà có thể được tải trong một không gian nhất định.

Stowage Instructions Nông sản hướng dẫn
Details about the way certain cargo is to be stowed. Chi tiết về cách thức nhất định vận chuyển hàng hóa là để được chứa.

Stowage Plan Kế hoạch đánh giá quá
Plan indicating the locations on the vessel of all the consignments. Kế hoạch cho thấy các vị trí trên tàu của tất cả các lô hàng.
→ Bay Plan → Bay Kế hoạch

Stowaway Người đi tàu lậu
Unwanted person who hides on board of a vessel or an aircraft to get free passage, to evade port officials, etc. Không mong muốn người giấu trên tàu của một tàu hoặc máy bay để có được một đoạn văn Việt, để né tránh của cảng, vv

Straddle Carrier Sự dang chân ra nhà cung cấp
Wheeled vehicle designed to lift and carry shipping containers within its own framework. Bánh xe được thiết kế để nâng và thực hiện vận chuyển container trong khuôn khổ riêng của mình. It is used for moving, and stacking shipping containers at a container terminal. Nó được sử dụng để di chuyển, và xếp container tại một nhà ga vận chuyển container.

Straddle Crane Sự dang chân ra cẩu
Crane usually running on rails and spanning an open area such as rail-tracks or roadways. Xe cẩu thường chạy trên ray và bao trùm một khu vực mở như đường sắt, bài nhạc hoặc đường.

Straight Bill of Lading Straight Bill of Lading
Non-negotiable Bill of Lading in which the goods are consigned directly to a named consignee. Non-negotiable Bill of Lading trong đó hàng hóa được ký gửi trực tiếp đến một người nhận được đặt tên.

Strap Strap
Band of metal, plastic or other flexible material used to hold cargo or cases together. Ban nhạc của kim loại, nhựa hoặc vật liệu linh hoạt khác được sử dụng để giữ hàng hóa hoặc trường hợp lại với nhau.

Stretch Căng
Leg between two points. Chân giữa hai điểm.

Strikes Cover Cuộc đình công Cover
Limited to damage caused to insured property by strikers, locked-out workers and persons involved in a labor dispute. Hạn chế thiệt hại đến tài sản bảo hiểm của tiền đạo, bị khóa-ra công nhân và những người tham gia vào một vụ tranh chấp lao động. Does not include loss or expense incurred as a result of strikes. Không bao gồm mất mát hay chi phí phát sinh như là kết quả của cuộc đình công.

Stripping Tước
Unloading of cargo out of a container. Xếp dỡ hàng hóa ra khỏi thùng chứa một.
Synonym: Devanning, Unstuffing, Unpacking Đồng nghĩa: Devanning, Unstuffing, Unpacking

Stuffing Nhồi
Loading of cargo into a container. Tải hàng hóa vào container một.
Synonym: Vanning, Packing Đồng nghĩa: Vanning, đóng gói

Subrogation Subrogation
Right of the underwriter to step into the shoes of the insured, following payment of a claim, to recover the payment from a third party responsible for the loss. Bên phải của các chủ thể để bước vào trong giày của người được bảo hiểm, sau đây là một yêu cầu thanh toán tiền, để phục hồi việc thanh toán từ một bên thứ ba chịu trách nhiệm về những tổn thất. Subrogation is limited to the amount paid on the policy. Subrogation được giới hạn trong số tiền được trả về chính sách.

Substretch Substretch
Part of a stretch. Một phần của một căng ra. This term is used if it is necessary to distinguish between a stretch and a part thereof. Thuật ngữ này được sử dụng nếu nó là cần thiết để phân biệt giữa một căng và một phần đó.

Sue and Labor Charges Sue và lao động Phí
Charges incurred by an insured in averting or diminishing a loss. Chi phí phát sinh do một trong averting bảo hiểm hoặc giảm bớt một mất mát. They are recoverable in addition to the full sum insured. Họ đang phục hồi, thêm vào các khoản tiền bảo hiểm đầy đủ.

Supply Chain Supply Chain
Sequence of events in a goods flow which adds to the value of a specific good. Chuỗi các sự kiện trong một luồng hàng hoá thêm vào các giá trị của một tốt cụ thể. These events may include: Những sự kiện này có thể bao gồm:
a) conversion; b) assembling and/or disassembling; một chuyển đổi); b) lắp ráp và / hoặc tháo;
c) movements and placements. c) chuyển động và vị trí.

Supply Vessel Cung ứng tàu
Vessel which carries stock and stores to offshore drilling rigs/platforms. Tàu có thể mang theo chứng khoán và các cửa hàng để giếng khoan ngoài khơi / nền tảng.

Surcharge Phụ phí
Additional charge added to the usual or customary freight. Bổ sung thêm vào phí vận chuyển hàng hóa thông thường hoặc phong tục.

Survey Cuộc điều tra
Inspection of a certain item or object by a recognized specialist. Kiểm tra của một mục nào đó hoặc đối tượng của một chuyên gia công nhận.

Surveyor Surveyor
Marine specialist who examines damaged property and determines the cause, nature, and extent of damage and methods of repair and/or replacement. Hàng Hải chuyên viên kiểm tra bị hư hỏng tài sản và xác định nguyên nhân gây ra, thiên nhiên, và mức độ thiệt hại và phương pháp sửa chữa và / hoặc thay thế. This person is not an adjuster, and all their actions are without prejudice to policy terms and conditions. Người này không phải là một điều chỉnh, và tất cả các hành động của họ là không ảnh hưởng đến chính sách điều khoản và điều kiện.

SWL SWL
→ Safe Working Load → an toàn Làm việc Load

Swop Body Giao hoán Body
Separate unit without wheels to carry cargo via road. Riêng đơn vị mà không có bánh xe để chở hàng hóa bằng đường bộ. Sometimes equipped with legs to perform an intermodal transport within Europe. Đôi khi được trang bị hai chân để thực hiện một giao thông intermodal trong vòng Âu Châu. It can be left behind to load or discharge whilst the driver and truck/chassis change to another unit. Nó có thể lại phía sau để nạp hoặc xả trong khi lái xe và xe tải / khung để thay đổi một đơn vị khác. These units are not used for sea transport. Các đơn vị này không được sử dụng cho vận tải biển.

Synergy Synergy
Simultaneous joint action of separate parties which, together, have greater total effect than the sum of their individual effects. Đồng thời hành động chung của các bên riêng biệt đó, cùng với nhau, có tác dụng lớn hơn tổng số hơn tổng các hiệu ứng cá nhân của họ.

System Hệ thống
Whole body of connected elements which influence each other and have a specific relationship with their environment. Toàn bộ cơ thể của các yếu tố kết nối mà ảnh hưởng lẫn nhau và có mối quan hệ đặc biệt với môi trường của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét